INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR OCH GÄSS

                                        English version

Kontaktinformation:
Leif Nilsson,                             Fredrík Haas  (Sjöfåglar)
Ekologihuset,                           Ekologihuset
223 62  Lund                            223 62  Lund
leif.nilsson@biol.lu.se               fredrik.haas@biol.lu.se

Rekordmånga sädgäss räknade i Sverige under 2016/17

Gåsinventeringarna 2016/2017 var de 40:e i ordningen. Säsongens resultat har nu sammanställts. Totalt var det något färre gäss  i oktober 2016 jämfört med oktober 2015 närmare bestämt 520 000 jämfört med 592 000. Skillnaden ligger främst i att färre vitkindade gäss rastade i Sverige oktober 2016 än i oktober 2015 endast 186 000 mot 317 000 föregående höst. Detta är ändå rekordhöga antal jämfört med några år tidigare. 

Antalet sädgäss var det högsta sedan räkningarna startade dåde i oktober då 84000 räknades och i januari då inte mindre än 55000 sädgäss fanns i landet. Majoriteten av alla sädgäss var taigasädgäss, men tundrasädgåsen har blivit vanligare under senare år och inte mindre än 8274 räknades i oktober medan januarisiffran landade på 3128.

 

INVENTERINGAR AV  SJÖFÅGEL OCH GÄSS   2017/18

Regelbundna inventeringar av rastande och övervintrande sjöfåglar har genomförts inom ramen för Wetlands Internationals program sedan starten 1967. Programmet omfattar inventeringar i september och januari. Inventeringarna samordnas med de internationella gåsinventeringarna.

Under 2017/18 planeras liksom tidigare följande inventeringar:

Sjöfågelinventering i september

Midvinterinventering av sjöfåglar och gäss

Gåsinventeringar i september, oktober och november

Inventeringsanvisningar

Digitalt protokoll för sjöfågelinventering

 

 

 SÅNGSVANINVENTERINGEN 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under helgen 17-18 januari 2015 genomfördes en stor  sångsvanräkning i hela Europa. Totalt rapporterades 11767 sångsvanar i Sverige, men vi kan nog räkna med att det fanns mer än 12000 sångsvanar i landet vid inventeringen. Sångsvanarna har haft en bra häckningssäsong med 24% ungfåglar i de observerade flockarna.

Resultaten har sammanfattas i en uppsats i Ornis Svecica:

Ornis Svecica 2016: Sångsvan

 

 

GÅSINVENTERINGARNA I SVERIGE

Resultaten från den senaste säsongens gåsinventeringar finns nu att beskåda på hemsidan (följ länken nedan!). Gässen har nu räknats varje år under en period på 40 år sedan starten 1977/78.

Gåsinventeringar

Ladda ner senaste rapporten (2016-17)

Fortsatt minskning för Östersjöns alfåglar

Under vintern 2016 genomfördes en ny inventering av Östersjöns övervintrande sjöfåglar. Resultaten från den svenska delen av området är nu analyserade och klara att presenteras.

Vid inventeringen 2016 beräkandes det svenska beståndet av övervintrande alfåglar till 370000, vilket skall jämföras med 440000 vid den föregående inventeringen 2009. Minskningen som vi konstaterade efter den förra inventeringen fortsätter alltså.

Före inventeringen 2009 (som genomfördes på samma standardiserade sätt som 2016) inventerades Östersjön med lite annorlunda metodik vintrarna 1992 och 1993. Det svenska beståndet av alfågel beräknades då till ca 1,4 miljoner. Nedgången från 1992/93 till 2009 var ca 60%.

 De svenska resultaten återfinns också på nedanstående länk:

 Storinventering

En sammanfattande analys av alfågelns antal och utbredning i de svenska farvattnen under de senaste 50 åren har nyligen publicerats i Ornis Svecica och kan laddas ner här

Ornis Svecica 2016:3

 

 

SJÖFÅGELINVENTERINGARNA 2016/17

I januari 2017 genomfördes den 51:e midvinterinventeringen av sjöfåglar i Sverige och övriga länder. Till skillnad från föregående år inventerades indexlokalerna samt utsjölokalerna (se vänster!). Resultaten kan nu ses på hemsidan.

Resultaten redovisas på följande hemsidor:

Andfågelinventeringar

Ladda ner senaste rapporten (2016-17)

Waterbird midwinter counts fifty years Ornis Svecica 2016

Resultat från sjöfågelinventeringarna i övriga länder kan fås från Wetland Internationals hemsida:

http://www.wetlands.org/AfricanEurasianWaterbirdCensus

 

GRÅGÅSENS EKOLOGI OCH FLYTTNING

Långtidsstudier av grågässens uppträdande och flyttningsvanor i Sverige startade 1984 och pågår alltjämt. Motsvarande studier pågår i flera andra länder.

För mer information om detta delprojekt gå till nedanstående sida

Grågåsekologi och flyttning

 

HALSMÄRKNING AV GÄSS

 

Halsmärkning av gäss har organiserats i flera länder sedan 1970-talet. I Sverige märktes de första sädgässen 1976, medan grågåsmärkningar med halsringar påbörjades 1984, båda projekten som en del av nordiska forskningsprojekt. De svenska märkningarna av grågäss avslutades 2009, men halsmärkning fortsätter i Norge. Sädgåsmärkningarna har efter ett antal års uppehåll återupptagits i de norra delarna av Sverige (samt i Norge).

Du kan nu rapportera observationer av halsmärkta gäss direkt på nätet.

Gå in på nedanstående hemsida:

www.geese.org

När du registrerat dig kan du rapportera direkt och få uppgifter om märkdata och life-stories direkt för de gäss Du rapporterar. Du kan också logga in vid andra tillfällen och följa rörelserna för "Dina gäss".

 

Page Last updated 2017-10-25