ANDFÅGELUNDERSÖKNINGAR

                                        English version

Kontaktinformation:
Leif Nilsson,                             Fredrík Haas  (Sjöfåglar)
Ekologihuset,                           Ekologihuset
223 62  Lund                            223 62  Lund
leif.nilsson@biol.lu.se               fredrik.haas@biol.lu.se

520 000 Gäss räknade i Sverige i oktober 2015

Höstens gåsinventeringar har nu sammanställts. Något färre gäss sågs i oktober 2016 jämfört med ktober 2015 närmare bestämt 520 000 jämfört med 592 000. Skillnaden ligger främst i att färre vitkindade gäss rastade i Sverige invengteringshelgen, endast 186 000 mot 317 000 föregående höst.. 

Sädgåsen var något vanligare med totalt 84000 räknade. Av dessa var minst 8300 tundrasädgäss och 42000 taigasädgäss.,men majoriteten av de icke rastbestämda torde varit taigagäss, men man kan inte skilja dem åt vid räkningar av flygande gäss.

INVENTERINGAR AV  SJÖFÅGEL OCH GÄSS   2016/17

Regelbundna inventeringar av rastande och övervintrande sjöfåglar har genomförts inom ramen för Wetlands Internationals program sedan starten 1967. Programmet omfattar inventeringar i september och januari. Inventeringarna samordnas med de internationella gåsinventeringarna.

Under 2016/17 planeras liksom tidigare följande inventeringar:

Sjöfågelinventering i september

Midvinterinventering av sjöfåglar och gäss

Gåsinventeringar i september, oktober och november

Inventeringsanvisningar

Digitalt protokoll för sjöfågelinventering

 

 

RESULTAT FRÅN SÅNGSVANINVENTERINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under helgen 17-18 januari genomfördes en stor sångsvaninventering i landet som en del av en internationell sångsvanräkning i hela Europa. Gensvaret har varit mycket bra och hittills har  11752 sångsvanar rapporterats trots att uppgifter fortfarande saknas från många lokaler. Totalt kan vi nog räkna med att det fanns mer än 12000 sångsvanar i landet vid inventeringen. Sångsvanarna har haft en bra häckningssäsong med 24% ungfåglar i de observerade flockarna.

Resultaten har sammanfattas nedan:

 Sångsvaninventering 2015

En sammanfattande rapport har publicerats 2016
 

Ornis Svecica 2016: Sångsvan

 

 

GÅSINVENTERINGARNA I SVERIGE

Resultaten från gåsinventeringarna som startade 1977/78  kan studeras på nedanstående sida, som uppdateras kontinuerligt efter hand som resultaten analyserats.

Gåsinventeringar

Ladda ner senaste rapporten (2015-16)

En publicerad sammanfattande rapport från inventeringarna 1977/78 - 2011/12 kan laddas ner från länken:

Ornis Svecica 2013 gåsinventeringar

Fortsatt minskning för Östersjöns alfåglar

Under vintern 2016 genomfördes en ny inventering av Östersjöns övervintrande sjöfåglar. Resultaten från den svenska delen av området är nu analyserade och klara att presenteras.

Vid inventeringen 2016 beräkandes det svenska beståndet av övervintrande alfåglar till 370000, vilket skall jämföras med 440000 vid den föregående inventeringen 2009. Minskningen som vi konstaterade efter den förra inventeringen fortsätter alltså.

Före inventeringen 2009 (som genomfördes på samma standardiserade sätt som 2016) inventerades Östersjön med lite annorlunda metodik vintrarna 1992 och 1993. Det svenska beståndet av alfågel beräknades då till ca 1,4 miljoner. Nedgången från 1992/93 till 2009 var ca 60%.

 De svenska resultaten återfinns också på nedanstående länk:

 Storinventering

En sammanfattande analys av alfågelns antal och utbredning i de svenska farvattnen under de senaste 50 åren har nyligen piblicerats i Ornis Svecica och kan laddas ner här

Ornis Svecica 2016:3

 

 

SJÖFÅGELINVENTERINGARNA 2015/16

I januari 2016 genomfördes den 51:e midvinterinventeringen av sjöfåglar i Sverige och övriga länder. Till skillnad från föregående år inventerades indexlokalerna samt utsjölokalerna (se vänster!). Resultaten kan nu ses på hemsidan.

Resultaten redovisas på följande hemsidor:

Andfågelinventeringar

Kustfågelinventeringen 2015

Ladda ner senaste rapporten (2015-16)

Waterbird midwinter counts fifty years Ornis Svecica 2016

Resultat från sjöfågelinventeringarna i övriga länder kan fås från Wetland Internationals hemsida:

http://www.wetlands.org/AfricanEurasianWaterbirdCensus

 

GRÅGÅSENS EKOLOGI OCH FLYTTNING

Långtidsstudier av grågässens uppträdande och flyttningsvanor i Sverige startade 1984 och pågår alltjämt. Motsvarande studier pågår i flera andra länder.

För mer information om detta delprojekt gå till nedanstående sida

Grågåsekologi och flyttning

De nordiska grågässens flyttningsvanor

 

 

HALSMÄRKNING AV GÄSS

 

Halsmärkning av gäss har organiserats i flera länder sedan 1970-talet. I Sverige märktes de första sädgässen 1976, medan grågåsmärkningar med halsringar påbörjades 1984, båda projekten som en del av nordiska forskningsprojekt. De svenska märkningarna av grågäss avslutades 2009, men halsmärkning fortsätter i Norge. Sädgåsmärkningarna har efter ett antal års uppehåll återupptagits i de norra delarna av Sverige (samt i Norge).

Du kan nu rapportera observationer av halsmärkta gäss direkt på nätet.

Gå in på nedanstående hemsida:

www.geese.org

När du registrerat dig kan du rapportera direkt och få uppgifter om märkdata och life-stories direkt för de gäss Du rapporterar. Du kan också logga in vid andra tillfällen och följa rörelserna för "Dina gäss".

 

Page Last updated 2017-01-03