GÅSINVENTERINGAR

 

 

Regelbundna gåsinventeringar startade i Sverige 1977/78 som ett led i de internationella gåsinventeringarna organiserade av Wetlands International (tidigare IWRB) och har därmed genomförts kontinuerligt i 43 år. Under 1997/78 - 1986/87 genomfördes månatliga inventeringar under  oktober - april. Inventeringarna avsåg att täcka in alla sädgåslokaler, men samliga arter inventerades.

Från och med  1987/88 genomförs gåsinventeringar enligt följande:

September
Ockober
November
Januari
Total inventering av grågås
Total inventering av alla sädgåslokaler
Total inventering av alla sädgåslokaler
Internationell midvinterinventering (alla arter)
 

Alla arter räknas vid samtliga tillfällen även om septemberinventeringen syftar till att täcka in grågåslokalerna och oktober/novemberinventeringarna avser att främst täcka sädgåslokalerna.

 

Antalet inräknade gäss vid inventeringarna 2018/19

 

September

Oktober

November

Januari

Bläsgås Anser albifrons

14

1628

4056

5046

Sädgås Anser fabalis

       

               Taiga sädgås

320 58741 7012 30534

               Tundra sädgås

0 3039 450 1148

               Ej separerat

7888 6324 35169 7493

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

98

2546

376

264

Grågås Anser anser

169888

123850

55961

55710

Fjällgås Anser erythropus

79

31

1

0

Kanadagås Branta canadensis

29231

15819

18564

54865

Vitkindad gås Branta leucopsis

33231

178391

307623

96660

Prutgås Branta bernicla

300

558

44

0

SUMMA

241720

390942

429256

251720

 

Antalet inräknade gäss vid inventeringarna 2019/20

Observera preliminära summor. För januari visas ännu inga summor då flera viktiga områden ännu inte rapporterats.

 

September

Oktober

November

Januari

Bläsgås Anser albifrons

24 4744 5075  

Sädgås Anser fabalis

       

               Taiga sädgås

402 54207 15063  

               Tundra sädgås

17 5226 581  

               Ej separerat

24187 20857 21910  

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

589 3069 1684  

Grågås Anser anser

233075 166484 35643  

Fjällgås Anser erythropus

50 12 0  

Kanadagås Branta canadensis

21729 26689 35026  

Vitkindad gås Branta leucopsis

75037 365344 231554  
Rödhalsad gås Branta ruficollis 0 1 0  

Prutgås Branta bernicla

124 588 38  

SUMMA

355212 647211 346574  

 

Tabeller och diagram som visar antalet gäss under tidigare år kan nås via artbeskrivningarna. Där återfinns också kartor som visar exempel på gässens utbredning under senare år.

Artbeskrivningar (engelska):

Greylag Goose Anser anser

Bean Goose Anser fabalis

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

White-fronted Goose Anser albifrons

Canada Goose Branta canadensis

Barnacle Goose Branta leucopsis

 

 

Ladda ner de årliga rapporterna samt publicerade uppsatser från projektet

Årliga Rapporter

Rapport för 2018/19 (together with the report from the International Waterfowl counts)

Gamla rapporter

Publicerade rapporter

Resultaten från gåsinventeringarna i Sverige 1977/78 - 2011/12 har  sammanställts i en rapport publicerad i Ornis Svecica, som kan laddas ner som PDF.

Ornis Svecica 2013 Gåsinventeringar

Publikationer i urval

 

Till Hemsida Sjöfågelinventeringar Vadare

Uppdaterad senast 2020-02-03