SJÖFÅGELINVENTERINGAR

 

 

De internationella midvinterinventeringarna (IWC) av sjöfåglar har organiserats i Sverige varje år sedan det internationella programmet startades 1967 av Wetlands International (tidigare IWRB) och utgör sedan länge en integrerad del av dessa. Tidigare hade månatliga inventeringar av rastande och övervintrande sjöfåglar genomförts på ett antal lokaler sedan 1959/60 (avslutat efter 1974/75). Eftersom många sjöfågelarter lämnar landet redan tidigt startades kompletterande inventeringar på viktigare lokaler i södra Sverige i september 1973.

Projektet ingår också i den nationella miljöövervakningen, vilken organiseras av Naturvårdsverket.

Under de fösta åren eftersträvades en så fullständig täckning som möjligt av alla lokaler av möjlig betydelse för de olika sjöfågelarterna. Under åren 1969 - 73 erhölls också en mer eller mindre fullständig täckning av alla viktiga lokaler med undantag för de yttre havsområdena, varvid et stort antal frivilliga observatörer medverkade, kompletterat med insatser från flyg och kustbevakningens båtar. Inventeringar med stor täckning har sedan genomförts vid några tillfällen, senast 2004 och 2015, medan de årliga inventeringarna syftar till att ge underlag för att följa förändringar i bestånden.

 

INGÅENDE MOMENT

Årliga indexinventeringar. Januariinventeringar genomförs årligen på ett stickprov om ca 600 lokaler grupperade till 70 referensområden samt ett antal spridda lokaler, vilka ger dataunderlag för att beräkna årliga beståndsindex för de viktigaste arterna. Utöver de internationella räkningarna i januari organiseras också inventeringar i september på ca 200 lokaler för att beräkna beståndsindex. Inventeringarna koncentreras till södra Sverige där det normalt finns tillgång till isfritt vatten under normala vintrar.

Landsomfattande inventeringar. Under 1969 (1971) - 1973 genomfördes en mer eller mindre komplett inventering av hela den svenska kusten med undantag för de yttre havsområdena. Dessutom erhölls en omfattande täckning av inlandet. Liknande landsomfattande inventeringar planerades för januari 1987-89, men då kunde inte ostkustskärgårdarna täckas eftersom lämpligt flyg saknades. En fullständig kustinventeringgenomfördes i januari 2004 och kunde upprepas 2015. Enligt de ursprungliga planerna för projektet skall dessa inventeringar genomföras med ett antal års mellanrum för att följa ev. förändringar i utbredningsmönstret samt för att beräkna storleksordningen på de övervintrande bestånden. De är också nödvändiga för att kontrollera att de årliga stickproven är representativa för de svenska andfågellokalerna.

Specialinventeringar. Speciella inventeringar av sångsvan har organiserats i Europa med femårsintervall (med start 1995) eftersom arten ändrat vanor och numera i betydande utsträckning söker föda på land och därmed inte täcks in vid de vanliga sjöfågelinventeringarna.

Havsinventering Vintern 2007 - 2009 genomfördes tillsammans med de övriga Östersjöländerna en heltäckande inventering av Östersjöns övervintrande sjöfåglar. Inventeringarna i Sverige fortsatte under 2010 och 211. En ny offshore inventering genomfördes i hela Östersjön 2016 och de svenska resultaten kan redovisas här. Västkusten kunde inte inventeras 2016, men de  ejderområdena kunde inventeras 2015.

 

KOMMANDE INVENTERING

Kommande vinter planeras som tidigare september och midvinterinventeringar förutom gåsinventeringarna. För närmare anvisningar följ nedanstående länk:

Inventeringsanvisningar

 

RESULTAT

För resultat från projektet följ länkarna nedan

Årliga beståndsindex

Kustfågelinventeringen 2015

Offshore-inventeringar

Sångsvaninventeringen 2020 (1995 - 2020)

 

För rapporter följ länkarna nedan

Publikationer och årsrapporter

Senaste årsrapport

De första femtio åren av midvinterinventeringar Ornis Svecica

 

 

 

Artbeskrivningar

 

 
Gräsand Anas platyrhynchos
Kricka Anas crecca
Bläsand Anas penelope
Snatterand Anas strepera
Stjärtand Anas acuta
Skedand Anas clypeata
Bergand Aythya marila
Vigg Aythya fuligula
Brunand Aythya ferina
Knipa Bucephala clangula
Alfågel Clangula hyemalis
Svärta Melanitta fusca
Ejder Somateria mollissima
Småskrake Mergus serrator
Storskrake Mergus merganser
Salskrake Mergus albellus
Gravand Tadorna tadorna
Knölsvan Cygnus olor
Sångsvan Cygnus cygnus
Sothöna Fulica atra
Storskarv Phalacrocorax carbo
Skäggdopping Podiceps cristatus
Häger Ardea cinerea
Sjöorre Melanitta nigra  

 

 

Till hemsida gåsinventeringar vadare

Senast uppdaterad 2020-01-31