Vadare

 

 
 

Från och med midvinterinventeringen 2017 har observatörerna ombetts att räkna de vadare man ser på de olika inventeringslokalerna. Resultaten från 2017 och 2018 har sammanställts och antalet observerade vadare som rapporterats framgår av nedanstående tabell. Som framgår av tabellen var den dominerande arten i materialet skärsnäppa, men både kärrnäppa och storspov observerades i betydande antal.

Flertalet vadare observerades inte oväntat efter kusterna av Skåne, men betydande antal av skärsnäppa rapporterades från Bohuslän samt Öland och Gotland. Det skall noteras att det inte förekom några flyginventeringar i skärgårdarna 2017 och 2018. Vid dessa har regelbundet ett flertal flockar av skärsnäppa observerats i skärgårdarna både på ostkusten och västkusten.

 

Tabell  Antalet inräknade individer av olika vadararter längs de svenska kusterna vid midvinterinventeringen 2017 och 2018.
 

 

2017

2018

2019

Kärrsnäppa Calidris alpina

132

22 87

Kustsnäppa Calidris canutus

1

0 0

Skärsnäppa Calidris maritima

411

320 242

Sandlöpare Calidris alba

0

7 0

Enkelbeckasin Gallinago gallinago

1

5 6

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minima

0

1 0

Strandskata Haemantopus ostralegus

4

8 8

Tofsvipa Vanellus vanellus

5

27 0

Ljungpipare Pluvialis apricaria

0

243 372

Storspov Numenius arquata

186

228 259

Rödbena Tringa totanus

47

34 40
   

Lokaler där vadare observerades vid midvinterinventeringarna 2017 och 2018.

 
   

Artbeskrivningar:

Rödbena

Kärrsnäppa

Skärsnäppa

Storspov

 

 

 

Till Hemsida Sjöfågelinventeringar Gåsinventeringar

Page last updated 2020-01-29