GÅSINVENTERINGAR

 

 

Regelbundna gåsinventeringar startade i Sverige 1977/78 som ett led i de internationella gåsinventeringarna organiserade av Wetlands International (tidigare IWRB) och har därmed genomförts kontinuerligt i 40 år. Under 1997/78 - 1986/87 genomfördes månatliga inventeringar under  oktober - april. Inventeringarna avsåg att täcka in alla sädgåslokaler, men samliga arter inventerades.

Från och med  1987/88 genomförs gåsinventeringar enligt följande:

September
Ockober
November
Januari
Total inventering av grågås
Total inventering av alla sädgåslokaler
Total inventering av alla sädgåslokaler
Internationell midvinterinventering (alla arter)
 

Alla arter räknas vid samtliga tillfällen även om septemberinventeringen syftar till att täcka in grågåslokalerna och oktober/novemberinventeringarna avser att täcka sädgåslokalerna.

 

Antalet inräknade gäss vid inventeringarna 2017/18

 

September

Oktober

November

Januari

Bläsgås Anser albifrons

513

9792

13234

5180

Sädgås Anser fabalis

27342 81478 33879

36945

               Taiga sädgås

11039

59977

9859

26068

               Tundra sädgås

216

9742

1013

1139

               Ej separerat

16087

11756

23007

9738

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

993

3823

489

209

Grågås Anser anser

239606

185028

58051

46151

Fjällgås Anser erythropus

0

29

0

0

Kanadagås Branta canadensis

24628

27256

31267

45273

Vitkindad gås Branta leucopsis

78492

299876

178720

50158

Prutgås Branta bernicla

835

680

45

0

SUMMA

372049

608064

310685

183916

 

Tabeller och diagram som visar antalet gäss under tidigare år kan nås via artbeskrivningarna. Där återfinns också kartor som visar exempel på gässens utbredning under senare år.

Artbeskrivningar (engelska):

Greylag Goose Anser anser

Bean Goose Anser fabalis

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

White-fronted Goose Anser albifrons

Canada Goose Branta canadensis

Barnacle Goose Branta leucopsis

 

 

Ladda ner de årliga rapporterna samt uppsatser som analyserar resultaten

Resultaten från gåsinventeringarna i Sverige 1977/78 - 2011/12 har nyligen analyserats och sammanställts i en rapport publicerad i Ornis Svecica, som kan laddas ner som PDF.

Ornis Svecica 2013 Gåsinventeringar

Årliga Rapporter

Rapport för 2015/16 (together with the report from the International Waterfowl counts)

Gamla rapporter

Publicerade rapporter

Publikationer i urval

Till Homepage  Engelsk version

Uppdaterad senast 2018-03-05