INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH VADARE I SVERIGE

 

                                        English version

Kontaktinformation:
Leif Nilsson,                             Fredrík Haas  (Sjöfåglar)
Ekologihuset,                           Ekologihuset
223 62  Lund                            223 62  Lund
leif.nilsson@biol.lu.se               fredrik.haas@biol.lu.se

 

GÅSINVENTERINGARNA 2018/19

Gåsinventeringarna 2018/2019 var de 42:a i ordningen. Säsongens resultat har nu sammanställts, följ länken nedan. Totalantalet gäss var lägre vid höstinventeringarna 2018 än de närmast föregående åren. Vid oktoberinventeringen räknades 390000 att jämföra mot över 600000 i oktober 2017. En skillnad mellan åren var att antalet vidkindade gäss var som högst (över 300000) i november, medan toppen kom tidigare 2017.

Antalet taigasädgäss var ca 59000 vid en specialinventering i oktober att jämföra med minst 60 000 2018.  Med hänsyn till de obestämda var antalet högre, mellan 65000 och 70000.

En nyhet är att spetsbergsgässen etablerat en ny flyttningsväg via Finland och Sverige. I oktober 2017 räknades minst 3800 spetsbergsgäss i landet, medan antalet i oktober 2018 var 2540.

 

Gåsinventeringar

Ladda ner senaste rapporten (2017-18)

 

INVENTERINGAR    2019/20

Regelbundna inventeringar av rastande och övervintrande sjöfåglar har genomförts inom ramen för Wetlands Internationals program sedan starten 1967. Programmet omfattar inventeringar i september och januari. Inventeringarna samordnas med de internationella gåsinventeringarna.

Under 2019/20 planeras liksom tidigare följande inventeringar:

Sjöfågelinventering i september

Midvinterinventering av sjöfåglar, gäss och vadare

Gåsinventeringar i september, oktober och november

Internationell sångsvaninventering 11-12 januari

Inventeringsanvisningar

Digitalt protokoll för sjöfågelinventering

SJÖFÅGELINVENTERINGARNA 2018/19

I januari 2019 genomfördes den 53:e midvinterinventeringen av sjöfåglar i Sverige och övriga länder.  Den nationella septemberinventeringen 2018 var den 47:e sedan starten 1973. Resultaten kommer efter hand att läggas ut på hemsidan.

Andfågelinventeringar

Ladda ner senaste rapporten (2017-18)

Waterbird midwinter counts fifty years Ornis Svecica 2016

Resultat från sjöfågelinventeringarna i övriga länder kan fås från Wetland Internationals hemsida:

http://www.wetlands.org/AfricanEurasianWaterbirdCensus

 

 

ÖVERVINTRANDE VADARE

I samband med att vintrarna under senare år har blivit mildare så har fler och fler vadare observerats i Sverige under januari. Från och med midvinterinventeringen 2017 har inventerarna ombetts att också spana efter vadare och räkna de vadare man träffar på i samband med inventeringen.

Resultaten från de första två årens vadarinventeringar presenteras dels i de aktuella årsrapporterna men också på hemsidan.

Följ nedanstående länk

Övervintrande vadare

 

 

 

Fortsatt minskning för Östersjöns alfåglar

Under vintern 2016 genomfördes den senaste inventering av de  övervintrande sjöfåglar i hela Östersjön. Resultaten från den svenska delen av området är nu analyserade och klara att presenteras.

Vid inventeringen 2016 beräkandes det svenska beståndet av övervintrande alfåglar till 370000, vilket skall jämföras med 440000 vid den föregående inventeringen 2009 och ca 1, 4 miljoner 1992/93.

Den svenska delen av Östersjöinventeringen presenteras på nedanstående länk:

 Storinventering

 

 

EUROPEISK SÅNGSVANINVENTERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under helgen 11-12 januari 2020 är det åter dags för en totalinventering av Europas sångsvanar. Dessa inventeringar har genomförts vart femte år sedan 1995 för att täcka in de sångsvanar som vistas på land och därmed inte fångas upp av sjöfågelinventeringarna.

   Sångsvaninventering                 Inventeringsanvisningar

Resultaten från de tidigare inventeringarna sammanfattas i Ornis Svecica för Sverige och Wildfowl för NV Europa.

Ornis Svecica 2016: Sångsvan

Wildfowl 2019 Sångsvan

 

 

Page Last updated 2019-12-04